Whitney Houston - Festplatz, Aschaffenburg, July 11, 1998 [Germany] - Ticket Stub

€15.00

[100786] Festplatz, Aschaffenburg, July 11, 1998. 12.7x8.9cm. Condition: very good plus, folded.